Klauzula informacyjna dealer

Kto jest administratorem podanych przez Pana/Panią danych?
Bednarscy sp.j. z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1-3, 87-100 Toruń.

W jakim celu przetwarzamy Pana/Pani dane?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Dealera w celu odpowiedzi na otrzymane zapytanie oraz jeśli dotyczyło tego pytanie – również w celu marketingu towarów i usług Dealera lub dostawców części lub akcesoriów, w tym przekazywania informacji handlowych. 

Jakie prawa Panu/Pani przysługują?
W przypadkach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Czy ma Pan/Pani obowiązek podania danych?
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do przekazania aktualnych informacji o modelu samochodu, którym jest Pani/Pan zainteresowana/y.

Na jakiej podstawie prawnej będziemy przetwarzać Pana/Pani dane? 
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Czym jest prawnie uzasadniony interes administratora danych? 
Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Bednarscy sp.j. jest udzielenie odpowiedzi na pytanie przekazane przez klientów, potencjalnych klientów, użytkowników samochodów Mazda lub inne osoby występujące z zapytaniem oraz jeśli pytanie tego dotyczy – również marketing bezpośredni (np. informacje i wsparcie klienta, informacje o usługach i promocjach, nowe możliwości zakupu).

Jak się z nami skontaktować w przypadku pytań związanych z ochroną danych osobowych?
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z Bednarscy sp.j. z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1-3, 87-100 Toruń.

Jak długo będziemy przechowywać Pana/Pani dane?
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do końca miesiąca następującego od momentu trwałego zakończenia korespondencji zainicjowanej za pośrednictwem niniejszego formularza, przy czym w przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, Pana/Pani dane osobowe będą nadal przetwarzane w tym celu do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Do kogo może Pan/ Pani wnieść skargą związaną z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych?
Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kto może otrzymać Pana/Pani dane?

Dealer przechowuje dane osobowe na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jednakże Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, Japan, www.nazwa dealera.com, na podstawie standardowych klauzul umownych wprowadzonych decyzją Komisji Europejskiej 2004/915/WE z dnia 27 grudnia 2004 r. dostępnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 385 z 29.12.2004, s. 74 i nast. oraz https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915.

Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane:

a. wewnętrznym organom i jednostkom organizacyjnym, które potrzebują danych w związku z przetwarzaniem i realizacją naszego uzasadnionego interesu;
b. zewnętrznym dostawcom usług (np. drukarniom, dostawcom usług IT, call center, instytucjom kredytowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi logistyczne);
c. księgowym i biegłym rewidentom, prawnikom, władzom państwowym i sądom.

Czy Pana/Pani dane będę przez nas profilowane?
Decyzje dotyczące odpowiedzi na otrzymane zapytanie oraz w celu marketingu towarów i usług Nazwa dealera, jej dealerów lub dostawców części lub akcesoriów nie będą podejmowane wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.